20211217_ph1_kouhou.jpg
【開通した道路】
20211217_ph2_kouhou.jpg
【開通区間】
20211217_ph3_kouhou.jpg
【開通を祝う佐沼鹿踊伝承会】
20211217_ph4_kouhou.jpg
【中島宮城復興局長による閉会の挨拶】