20211024_ph1_namie.jpg
横山復興副大臣 祝辞
20211024_ph2_namie.jpg
テープカット
20211024_ph3_namie.jpg
田植え踊りの様子
20211024_ph4_namie.jpg
校内の被災状況の展示